25 تیر 1403 | ٩ محرّم ١٤٤٦

مرحله 1

برای سوژه پیشنهادی خود، یک عنوان انتخاب کنید.

آقا یا خانم سردبیر! در تحریریه یک رسانه «عنوان سوژه» اولین چیزی است که خبرنگاران شما به آن توجه می کنند. هرچه سوژه شما نوتر، جذابتر و عنوان آن کوتاه و گویاتر باشد، انگیزه خبرنگاران برای پیگیری آن بیشتر می‌شود. حتی ممکن است خبرنگار، همین عنوان پیشنهادی شما را برای تیتر گزارش یا گفتگوی خود انتخاب کند. تیتر یعنی همان‌چیزی که مردم برای اولین بار از این سوژه می‌بینند یا می‌شنوند. ممکن است سوژه شما ملی و حتی جهانی شود، پس در انتخاب آن دقت کنید.

مرحله 2

خبرنگاران شما این سوژه را از چه افراد، گروهها یا سازمانهایی باید پیگیری کنند؟

ممکن است مخاطب سوژه شما اداره کل یک وزارتخانه در استان محل سکونت شما، یک فرماندار، نماینده مجلس یا یک وزیر باشد. و یا سوژه شما حاوی پیشنهاد تصویب یا اصلاح یک قانون در شوراهای شهر و روستا یا مجلس شورای اسلامی باشد. هم‌چنین می تواند مطالبه برخورد نهادها و سازمان‌های نظارتی یا قوه قضائیه با یک تخلف، فساد یا ویژه‌خواری باشد. فراتر از همه این‌ها، سوژه شما می‌تواند درخواست همیاری از گروه‌های جهادی، بسیجی و مردمی برای حل مشکلی باشد که نهادهای دولتی از انجام آن ناتوانند.

مرحله 3

خبرنگاران شما این سوژه را از چه افراد، گروهها یا سازمانهایی باید پیگیری کنند؟

ممکن است مخاطب سوژه شما اداره کل یک وزارتخانه در استان محل سکونت شما، یک فرماندار، نماینده مجلس یا یک وزیر باشد. و یا سوژه شما حاوی پیشنهاد تصویب یا اصلاح یک قانون در شوراهای شهر و روستا یا مجلس شورای اسلامی باشد. هم‌چنین می تواند مطالبه برخورد نهادها و سازمان‌های نظارتی یا قوه قضائیه با یک تخلف، فساد یا ویژه‌خواری باشد. فراتر از همه این‌ها، سوژه شما می‌تواند درخواست همیاری از گروه‌های جهادی، بسیجی و مردمی برای حل مشکلی باشد که نهادهای دولتی از انجام آن ناتوانند.

مرحله 4

نظرات